ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 9 - ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

22.09.2015

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 9 
ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
            
          13.02.2015թ.                                                                                                      Ք. Գավառ 
         Ղեկավարվելով ՀՀ Կառավարության 2011թ.-ի փետրվարի 10-ի <Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը սահմանելու մասին> համար 168-N որոշման պահանջով և հիմք ընդունելով Գավառ համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացրած ցուցակը
Կարգադրում եմ
1. Գավառ համայնքի շինարարական աշխատանքների գործընթացը կազմակերպելու համար ստեղծել գնահատղ անձնաժողով, հետևյալ կազմով.
Հանձնաժողովի նախագահ՝ Գրիգոր Բոշյան - Քաղաքապետի տեղակալ
Հանձնաժողովի անդամներ՝ Արսեն Ալեքսանյան - Գավառ համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ
Կարինե Մանուկյան - Աշխատակազմի քարտուղար
Ժորա Խաչատրյան - Գավառ համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի իրավատնտեսական բաժնի գլխավոր մասնագետ
2. Սույն կարգադրությունը ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից

              Քաղաքապետ                    Գ. Ե. Մարտիրոսյան 
 Իսկականի հետ ճիշտ է` 
Աշխատակազմի քարտուղար`               Կ. Մանուկյան