2017 թվականի Գավառ համայնքի բյուջեի կատարողական

16.03.2018

 

ՔԱՂՎԱԾՔ

ԳԱՎԱՌ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ  27.02.2018թ.

ԹԻՎ 2 ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

Կազմված է  27.02.2018թ.                                                                            ք. Գավառ

Նիստին մասնակցում էին Գավառ համայնքի ավագանու 15 անդամներից  8-ը`

   Ա. Հովեյանը, Գ. Ղարիբյանը, Գ.Դաշտոյանը, Վ.Հակոբյանը,

Ս.Ամիրխանյանը, Վ. Ավետիսյանը, Ս. Գապոյանը, Ա. Մարուխյանը

 

ՈՐՈՇՈՒՄ 9-Ա

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2017Թ. ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

   Ղեկավարվելով  §Իրավական ակտերի մասին¦ ՀՀ օրենքի 20-րդ և 60-րդ հոդվածների,  §Տեղական ինքնակառավարման մասին¦ Հայաստանի Հանրապետության  օրենքի 18-րդ հոդվածի 5) կետի, 38-րդ հոդվածի 1) կետի, §Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին¦ Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րդ հոդվածի պահանջներով, Գավառ համայնքի ավագանին որոշում է

Հաստատել Գավառ համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը:                                                    

1. 2017թ. վարչական բյուջեի գծով պլանավորված 536055.2 հազար  դրամ եկամուտի դիմաց կատարվել է 516871.4 հազար դրամ , որը կազմում է   96.4 %,  որից սեփական եկամուտների դիմաց պլանավորված 180121.3 հազար դրամ եկամուտի դիմաց կատարվել է 162360.1 հազար դրամ ,  որը կաղմում է  90.1  %,

2. 2017թ. վարչական բյուջեի ծախսերի գծով պլանավորված 536055.2 հազար  դրամի դիմաց կատարվել է  505365.9  հազար  դրամ, որը կազմում է   94.3.0 %,

3. Ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքեր է պլանավորվել 45497.3  հազար  դրամ, կատարվել է 14405.2 հազար  դրամ, որը կազմում է  31.7 %,

4.Ֆոնդային բյուջեի ծախսերի գծով պլանավորված 59524.8 հազար  դրամի դիմաց կատարվել է  57936.1  հազար  դրամ, որը կազմում է  97.3  %,

 Գավառ համայնքի 2017 թ. վարչական բյուջեի եկամտային մասը ունի հետևյալ կառուցվածքը ըստ առանձին եկամտատեսակների

Եկամուտներ

Պլան

Փաստացի

Տոկոս

Վարչական բյուջեի եկամուտներ

536055,2

516871,4

96,4

Որից՝ Սեփական եկամուտներ

180121,3

162360,1

90,1

Հարկեր և տուրքեր

99425,0

93136,3

93,7

Գույքային հարկեր անշարժ գույքից

28626,8

21992,1

76,8

Գույքահարկ համայնքի վ/տ գտնվող շենքերի և շինութ. համար

13505,5

14408,9

106,7

Հողի հարկ համայնքի վ/տ գտնվող հողի համար

15121,3

7583,2

50,1

Գույքային հարկեր այլ գույքից

57700,0

57898

100,3

Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար

57700,0

57898,0

100,3

Ապրանքների օգտագործման կամ գործունեության իրականացման թույլտվության վճար

6098,2

4494,8

73,7

Տեղական տուրքեր

6098,2

4494,8

73,7

Ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից այլ պարտադիր վճար

7000,0

8751,4

125,0

Պետական տուրքեր  ն/թ

7000,0

8751,4

125,0

ՔԿԱԳ

4000,0

3930,1

98,3

Նոտար

3000,0

4821,3

160,7

Պաշտոնական դրամաշնորհներ

348348,7

346926,1

99,6

Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ

339813,2

339813,2

100,0

Պետական բյուջեից տրամադրվող նպատակային հատկացումներ /սուբվենցիաներ/

8535,5

7112,9

83,3

Այլ եկամուտներ

88281,5

76809,0

87,0

Գույքի վարձակալությունից եկամուտներ ն/թ

20118,7

14096,2

70,1

Համայնքի սեփ. համարվող հողերի վարձակալ վճար

15472,2

9029,0

58,4

Համայնքի վ/տ գտնվող պետական սեփ. համարվող հողերի վարձակալ վճար

1436,5

2811,4

195,7

Համայնքի վ/տ գտնվող հողամասերի կառուցապատման իրավունքի դիմաց գանձվող վճար

2510,0

1586,7

63,2

Այլ գույքի վարձակալությունից եկամուտներ

700,0

669,1

95,6

Պատվիրակված լիազորությունների ֆինանս. մուտքեր

7585,2

7585,2

100,0

Վարչական գանձումներ

59227,6

55109,6

93,0

Տեղական վճարներ  ն/թ

57668,6

54447,1

94,4

Համայնքի կողմից կազմակերպվող մրցույթների և աճուրդների մասնակցության համար

500,0

726,2

145,2

Համայնքի կողմից աղբահանության վճար վճարողների համար աղբահանության աշխատանքները կազմակերպելու համար

15913,4

14376,5

90,3

Համայնքի կողմից իրավաբանական անձանց կամ անհատ ձեռնարկատերերին շինարարական և խոշոր եզրաչափի աղբի հավաքման և փոխադրման, ինչպես նաև աղբահանության վճար վճարողներին շինարարական և խոշոր եզրաչափի աղբի ինքնուրույն հավաքման և փոխադրման թույլտվության համար

5677,2

6171,7

108,7

համայնքային ենթակայության մանկապարտեզի ծառայությունից օգտվողների համար

15200,0

14164,2

93,2

համայնքային ենթակայության արտադպրոցական դաստիարակության հաստատությունների (երաժշտական, նկարչական և արվեստի դպրոցներ և այլն) ծառայություններից օգտվողների համար

20378,0

19008,5

93,3

Համայնքի վ/տ ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների օրինականացման համար վճարներ

1500,0

455,1

30,3

Վարչական իրավախախտումներից մուտքեր

59,0

207,4

351,5

Այլ եկամուտներ

1350,0

18,0

1,3

 

Գավառ համայնքի 2017 թ. ֆոնդային բյուջեի եկամտային մասը ունի հետևյալ կառուցվածքը ըստ առանձին եկամտատեսակների

 Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ

Պլան

Փաստացի

Տոկոս

Ֆոնդային բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդ

4524,8

3058,4

67,6

Վարչական բյուջեի պ/ֆ ֆ/բ կատարվող հատկացում

55000,0

54877,7

99,8

                                            

Գավառ համայնքի 2017թ. վարչական և ֆոնդային բյուջեների ծախսային մասերը ունեն հետևյալ կառուցվածքները ըստ գործառական դասակարգման

Ծախսերի անվանումը

Պլան

Փաստացի

Տոկոս

Ընհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ

83768,7

74335,1

88,7

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ

61598,5

56148,6

91,2

Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

8420,2

8366,9

99,4

Ընհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ /այլ դասերին չպատկանող/

13750,0

9819,6

71,4

Պաշտպանություն

500,0

200,0

40,0

Տնտեսական հարաբերություններ

20832,8

18046,0

86,6

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն

72003,6

66672,7

92,6

Բնակարանային շին. և կոմունալ ծառայություն

17810,0

15789,9

88,7

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն

59830,6

56044,0

93,7

Կրթություն

210309,5

204503,8

97,2

Սոցիալական պաշտպանություն

6000,0

4965,0

82,8

Պահուստային ֆոնդ

65000,0

64809,4

99,7

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

536055,2

505365,9

94,3

 

 

Ծախսերի անվանումը

Պլան

Փաստացի

Տոկոս

Ընհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ

900,0

895,0

99,4

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ

900,0

895

99,4

Տնտեսական հարաբերություններ

-20587,7

10222,8

-49,7

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն

3819,0

3728,0

97,6

Բնակարանային շին. և կոմունալ ծառայություն

30706,7

8817,5

28,7

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն

17612,4

15653,2

88,9

Կրթություն

27074,4

18619,6

68,8

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

59524,8

57936,1

97,3

 

Գավառ քաղաքային համայնքի 2017թ. վարչական և ֆոնդային բյուջեների ծախսային մասերը ունեն հետևյալ կառուցվածքները ըստ տնտեսագիտական դասակարգման

Ծախսերի անվանումը

 

Պլան

Փաստացի

Տոկոս

Աշխատողների աշխատավարձեր

4111

52597,8

47973,5

91,2

Պարգևատրում

4112

3000,0

3000,0

100,0

Էներգետիկ ծառայություններ

4212

8070,0

7312,7

90,6

Կոմունալ  ծառայություններ

4213

300,0

202,5

67,5

Կապի ծառայություններ

4214

1407,3

1087,0

77,2

Ապահովագրական ծախսեր

4215

60,0

56,0

93,3

Ներքին գործուղումներ

4221

400,0

400,0

100,0

Համակարգչային ծառայություններ

4232

570,0

569,4

99,9

Աշխատակազմի մասնագիտական զարգացման ծառայություն

4233

150,0

60,0

40,0

Տեղեկատվական ծառայություններ

4234

4117,4

2998,5

72,8

Ներկայացուցչական ծախսեր

4237

150,0

146,8

97,9

Ընդանուր բնույթի այլ ծառայություններ

4239

11300,0

10513,0

93,0

Մասնագիտական ծառայություններ

4241

4316,2

3414,0

79,1

Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում

4251

23500,0

23396,0

99,6

Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում

4252

660,0

656,0

99,4

Գրասենյակային նյութեր

4261

680,0

657,5

96,7

Տրանսպորտային նյութեր

4264

3600,0

3318,7

92,2

Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր

4267

1000,0

660,9

66,1

Հատուկ նպատակային այլ նյութեր

4269

1500,0

1497,3

99,8

Սուբսիդիաներ

4511

292650,0

281357,1

96,1

Կապիտալ դրամաշնորհ միջազգային կազմակերպություններին

4622

500,0

500,0

100,0

Ընթացիկ դրամաշնորհ

4637

8935,5

7512,9

84,1

Կապիտալ դրամաշնորհ

4655

5391,0

5177,8

96,0

Այլ կապիտալ դրամաշնորհ

4657

2682,8

0,0

0,0

Այլ նպաստներ բյուջեից

4729

10140,0

8965,0

88,4

Նվիրատվություն այլ շահույթ չհետապնդ. կազմակերպ.

4819

31827,2

28653,5

90,0

Պարտադիր վճարներ

4823

1550,0

470,4

30,3

Պահուստային ֆոնդ

4891

65000,0

64809,4

99,7

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

 

536055,2

505365,9

94,3

 

Ծախսերի անվանումը

 

Պլան

Փաստացի

Տոկոս

Շենք և շինությունների կառուցում

5112

34884,8

20722,8

59,4

Շենք և շինությունների կապիտալ վերանորոգում

5113

62413,7

44441,4

71,2

Վարչական սարքավորումներ

5122

3040,0

2778,1

91,4

Աճեցվող ակտիվներ

5131

800,0

780,0

97,5

Նախագծահետազոտական ծախսեր

5134

3883,6

3619,0

93,2

Ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքեր

 

-45497,3

-14405,2

31,7

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

 

59524,8

57936,1

97,3

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        ԴԵՄ` 0

ՁԵՌՆՊԱՀ` 0

ԿՈՂՄ` 8

                                                       ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՆՑԱՎ ՄԻԱՁԱՅՆ`  

                                                       Ս. Ամիրխանյան                               Վ. Հակոբյան

                                                       Գ. Դաշտոյան                                    Ս. Գապոյան

                                                       Գ. Ղարիբյան                                     Ա. Հովեյան

                                                      Ա. Մարուխյան                                  Վ. ԱՎետիսյան 

                                                                                        

                                                              

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`                                       Գ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

 

                                   ԻՍԿԱԿԱՆԻ ՀԵՏ ՃԻՇՏ է`

                                  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ`                     Կ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ