Գավառում տեղիունեցավ «Կլիմայիփոփոխության նկատմամբ խոցելիությունը և հարմարվողականության գործողությունները․Գավառի օրինակը աշխատանքային քննարկումը

06.12.2019

Դեկտեմբերի 3-ին Գավառումտեղիունեցավ «Կլիմայի փոփոխության նկատմամ բխոցելիությունը և հարմարվողականության գործողությունները․Գավառիօրինակը» աշխատանքայինքննարկումը, որինպատակնէրԳեղարքունիքիհամայնքայիններկայացուցիչներիհետքննարկելմարզումառկակլիմայիփոփոխությանմարտահրավերներնուադապտացմանհնարավորությունները, ինչպեսնաևներկայացնել «Գավառհամայնքիկայունէներգետիկզարգացման և կլիմայիպահպանությանգործողություններիծրագրի» օրինակը: Միջոցառումըկազմակերպվելէր«ԱզգայինհարմարվողականությանծրագիրՀայաստանում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրիշրջանակում՝ Հայաստանիհամայնքներիմիության, Գեղարքունիքիմարզպետարանի և Գավառիքաղաքապետարանիհամագործակցությամբ:

ԻրողջույնիխոսքումԳեղարքունիքիմարզպետիտեղակալՆարեկԳրիգորյանըկարևորեցմարզումառկակլիմայիփոփոխությանմարտահրավերներիքննարկումնուդրանց հարմարվողականության միջոցառումներիհստակեցումը, ինչպեսնաևմարզիայլհամայնքներում «Գավառհամայնքիկայունէներգետիկզարգացման և կլիմայիպահպանությանգործողություններիծրագրի»օրինակովմիջոցառումներինախագծումը

Հանդիպմանընթացքում ՄԱԶԾ փորձագետներըներկայացրեցինաշխարհում և Հայաստանումկլիմայիփոփոխությանհետկապվածզարգացումները, կանխատեսումներնուհարմարվողականությանմիջոցառումները,ինչպեսնաև«ԱզգաինհարմարվողականությանծրագիրՀայաստանում» ծրագրիհիմնականբաղադրիչներնունպատակները:

ՄիջոցառմանընթացքումհամայնքայիններկայացուցիչներիհետքննարկվեցիննաևԳեղարքունիքիմարզիհամայնքներումառկակլիմայականռիսկերը, համայնքներումհարմարվողականությանծրագրերիանհրաժեշտությունը, դրանցիրագործմանհիմնականխոչընտոդներնուխնդիրները, ինչպեսնաևկանանցուտղամարդկանցկարիքներիուպահանջներիտարանջատմանհաշվառմանկարևորությունըծրագրերիպլանավորման և իրագործմանգործընթացներում:

«Համայնքներիներգարավվածություննուակտիվմասնակցությունըկլիմայիփոփոխությանհարմարվողականությանգործընթացինհույժկարևոր է, քանիորառկախնդիրներնումարտահրավերներըառավելտեսանելիենհենցտեղականմակարդակով: Այսպարագայում, մեզհամարառաջնահերթ է հարմարվողականությաննուղղվածմիջոցառումներիներառումըհամայնքներիզարգացմանծրագրերում, ինչըկարծումենքէականորենկնպաստիկլիմայիփոփոխությամբպայմանավորվածմարտահրավերներիլուծմանը» , նշեցՀայաստանիհամակնքներիմիությանՆատալյաԼափաուրին:

«Հարմարվողականության ազգային ծրագիր՝ Հայաստանում միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հարմարվողականության պլանավորման  առաջխաղացման համար» ծրագիրն  իրականացվում է ՄԱԶԾ կողմից՝ ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության համակարգման ներքո, Կանաչ կլիմայի հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ: Ծրագիրը նպատակ ունի աջակցել ՀՀ կառավարությանը կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության ազգային պլան մշակելու գործընթացում՝ երկրի կայուն զարգացումն ու կլիմայի փոփոխության հետևանքների նկատմամբ դիմադրողականությունն ապահովելու համար: Համակարգված շարունակական գործողությունների միջոցով՝ ծրագիրը կնպաստի տևական կայուն զարգացման հիմնարար կարողությունների ամրապնդմանն ու սահմանված խոցելի ոլորտներում՝  ջրային ռեսուրսներ, գյուղատնտեսություն, էներգետիկա, առողջապահություն, տուրիզմ  և  բնակավայրեր, կլիմայի փոփոխության հարմարվողականության միջոցների ներդրմանը: Ծրագիրը կօժանդակի նաև կլիմայի փոփոխությամբ պայմանավորված մարտարավերներին դիմակայելու համար անհրաժեշտ ֆինանսավորման հնարավորությունների բացահայտմանը: