Ձևաթղթեր

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՍՏԱԺԻ ՄԱՍԻՆ

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ (ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՋ, ՆՈՏԱՐԻ) ԿՈՂՄԻՑ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՎՃԱՐՎԱԾ ԵԿԱՄՈՒ

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎԱԴԻՐ ՀԱՇՎԱՌՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (ՁԵՎ1)

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԱՌԱՔՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ (ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՑՈՒՑԱԿ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԱՌ 1 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 20___Թ. ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ

ՑՈՒՑԱԿ ԿՑԱԳՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ` 19___թ. ԾՆՎԱԾ ՊԱՏԱՆԻՆԵՐԻ (ՁԵՎ 2)

ՑՈՒՑԱԿ ՊԱՀԵՍՏԱԶՈՐԱՅԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ԶՈՐԱԿՈՉԱՅԻՆ ՏԱՐԻՔԻ ՈՒ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՉԱՆՑԱԾ ԱՇԽԱՏՈՂ Ա

ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿԻ ՀԱՇՎԱՐԿ (ԿԱՐՃ)

ՓՈԽԱՌՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՔԿԱԳ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆՆ ՈՒՂԱՐԿՎՈՂ ԳՈՐԾԻ ԿԻՑ ԳՐՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎ (ՁԵՎ 35)

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (ՁԵՎ N 2)

Դիմումի օրինակելի ձև

Տեղեկատվության հարցում ստանալու օրինակելի ձև